~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Ο αναμάρτητος και η μοιχαλίδα

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Ο Αναμάρτητος και η Μοιχαλίδα (Ιωανν. 7,53-8,11,), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πουρνάρα, 2001, σελ. 320.

            Η μελέτη έχει ως θέμα την διήγηση της Μοιχαλίδας στο κατά Ιωάννην Ευαγ­γέ­λιο (7,53-8,11) και τα προβλήματα, γνησιότητας και ερμηνευτικά, που συνδέο­νται με την περικοπή.

            Μετά την εισαγωγή, όπου παρουσιάζονται το διάγραμμα, η προβλη­ματική και ο στόχος της εργασίας, η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει τη διή­γηση της μοιχαλίδας στη χειρόγραφη παράδοση της Καινής Διαθήκης και σε κείμενα αρχαίων και νεώτερων συγγραφέων. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την ερμηνευτική προσέγγιση της περικοπής.

            Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους εξετάζεται η μορφή με την οποία διασώζεται η περικοπή στη χειρόγραφη παράδοση της Καινής Διαθή­κης και στις μεταφράσεις.  Παρατίθενται τα χειρόγραφα από τα οποία απου­σιάζει η περικοπή, τα χειρόγραφα τα οποία διασώζουν την περικοπή  και οι διάφορες θέσεις της περικοπής στα ευαγγέλια.

            Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνώνται τα ίχνη και οι πιθανές μαρτυρίες της περικοπής σε κείμενα των πρώτων αιώνων, όπως το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, κείμενα του Ωριγένη, του Ευσέβιου Καισαρείας, του Παπία και το καθ’ Εβραίους Ευαγγέλιο.

            Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι σαφείς μαρτυρίες του επεισοδίου της μοιχαλίδας σε κείμενα αρχαίων και νεότερων συγγρα­φέων, όπως η μαρτυρία στις Διαταγές των Αποστόλων, στο Μεγάλο Αθανά­σιο, το Δίδυμο τον Τυφλό, τον ιερό Χρυσόστομο, τα κείμενα των Βυζαντι­νών. Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου επιχειρείται μια συγκριτική θεώρηση των μαρτυριών με την ευαγγελική διήγηση και μεταξύ τους.

            Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η περικοπή στη λειτουργική πράξη και μυστηριακή ζωή της εκκλησίας δηλ στις μνήμες αγίων και το μυστήριο της μετανοίας.

            Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους γίνεται η ερμηνευτική προ­σέγγι­ση της περικοπής. Εξετάζεται η σχέση της περικοπής με τα τέσσερα ευαγγέλια.

            Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα κενά προβληματικά σημεία της περι­κο­πής καθώς και το σκηνικό και η ατμόσφαιρα του επεισοδίου.

            Στο τρίτο κεφάλαιο, τέλος, γίνεται αναφορά στις κυριότερες παραλ­λα­γές του κειμένου και τον υπομνηματισμό της περικοπής.

            Η μελέτη κλείνει με συμπεράσματα, περίληψη στα αγγλικά, πίνακα χωρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, πίνακα συντομογραφιών και εκτενή για το θέμα βιβλιογραφία.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...